چهارشنبه های پر تفاهم فاب با شرکت های اروپایی

حضور پررنگ بخش ریلی شرکت فن آوران باردو (فاب) در پروژه های ملی کشور، چهارشنبه های متوالی همراه با امضای تفاهمنامه های متعدد را برای این شرکت رقم زد.

در اولین چهارشنبه، به منظور طراحی و تأمین 660 مجموعه چرخ و محور برای ساخت 110 دستگاه لکوموتیو ملی باری MAP28، تفاهمنامه ای فیمابین شرکت لکوموتیوسازی مپنا و CAF Miira اسپانیا امضاء و مبادله گردید. به دنبال آن و در چهاشنبه بعدی، تفاهمنامه طراحی و تأمین 660 دستگاه موتور کشنده که توسط شرکت TSA اتریش انجام خواهد شد، برای پروژه MAP28 مبادله شد. اولین چهارشنبه اسفندماه سال جاری نیز مصادف با تبادل تفاهمنامه فیمابین راه آهن ج.ا.ا. و شرکت DB Engineering & Consulting آلمان بود که طی آن خدمات مشاوره ای در خصوص پیاده سازی دو مورد از اقدامات عاجلی که پیش نیاز هستند برای طرح تحول سازمانی راه آهن ، ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است که طرح تحول سازمانی راه آهن در دی ماه سال 1394 ارئه شده است.