سیگنالینگ قطار و ریل

سیستم سیگنالینگ (علائم، ارتباطات و کنترل) در خطوط حمل و نقل ريلي، ضمن ایجاد هماهنگی بین ناوگانهای مختلف در حال حرکت در مسیرهای مختلف و مسیرهای مشترک، وظیفه اصلی برقراری ايمني در حركت قطارها و همچنین بهینه کردن بهره برداري از خطوط و سیستم های حمل و نقل ریلی را بر عهده دارد.

سیگنالینگ قطار و ریل
سیگنالینگ قطار و ریل
سیگنالینگ قطار و ریل
سیگنالینگ قطار و ریل
سیگنالینگ قطار و ریل
محصولات دیگر فاب