بوژی (سامانه حرکتی واگن)

بوژی با املاء Bogie (معادل Truck در زبان انگلیسی) به سامانه حرکتی واگن گفته می باشد. بوژی متشکل از قاب (تیرهای طولی و عرضی)، مجموعه فنربندی  (سامانه تعلیق)، مجموعه چرخ و محور، مجموعه ترمز و ادوات مربوطه می‌باشد. بوژی ضمن توزیع یکنواخت وزن واگن روی خط باعث سهولت در گردش واگن هنگام عبور از قوس، ایمنی سیر، آسانی مبادله واگن بین راه‌آهن‌های با عرض خط مختلف، افزایش ظرفیت بارگیری واگن در بار محوری ثابت می‌شود. طبق استاندارد UIC، واگنهایی که فاصله محورهای آن، بیشتر از 9 متر باشد، می بایستی مجهز به بوژی گردد. بر اساس نوع کاربری، سرعت، ایمنی، طرح (فریم)، بوژی ها به انواع مختلفی از قبیل زیر تقسیم بندی می گردند:

  • بوژی باری / مسافری،
  • بوژی سرعت متعارف / سرعت بالا،
  • بوژی با ترکشن / بدون ترکشن،
  • بوژی صلب / غیر صلب،
  • بوژی دو محوره / چند محوره،
  • بوژی تعلیق اولیه / تعلیق ثانویه / تعلیق مرکب،
  • بوژی عرض ثابت / عرض متغیر،
  • بوژی با فرمانپذیری معمولی / فرمانپذیری نیمه فعال / فرمانپذیری فعال،
  • و …
بوژی
بوژی
بوژی
محصولات دیگر فاب